Bigbank Järelmaksu üldtingimused

BIGBANK JÄRELMAKSU MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

I MAKSETINGIMUSED
1.1. Krediidisaaja kohustub tasuma püsimaksetena järelmaksu, järelmaksu intressi ja lepinguhaldustasu vastavalt maksegraafikule, mida krediidisaajal on lepingu kehtivusaja jooksul õigus tasuta nõuda.
1.2. Krediidisaaja sõlmib oma lepingust tulenevate maksekohustuste täitmiseks krediidiandja kasuks otsekorraldus- või püsimakselepingu, jäädes siiski vastutavaks lepingujärgsete kohustuste nõuetekohase täitmise eest.
1.3. Maksekorraldusel näidatud andmete vastuolu korral on krediidiandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist, seejärel selgituses nimetatud lepingu numbrist või krediidisaaja nimest.

II ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE
2.1. Krediidisaajal on õigus täita lepingust tulenevad kohustused krediidiandjale osaliselt või täielikult ennetähtaegselt. Ennetähtaegseks täitmiseks on krediidisaaja kohustatud esitama krediidiandjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles on näidatud ennetähtaegse täitmisena tasutav summa, ning tasuma nimetatud summa 5 pangapäeva jooksul avalduse esitamisest. Nimetatud ajast hiljem, avalduseta või avalduses näidatust erinevas suuruses tasutud summa võib krediidiandja lugeda ettemaksuks, mille arvel täidetakse lepingust tulenevad kohustused nende sissenõutavaks muutumise hetkel. Kohustuste ennetähtaegse täitmise korral ei võlgne krediidisaaja järelmaksu kasutamata jätmise aja eest intressi ja kulusid, kusjuures pooled loevad ennetähtaegse täitmise toimunuks hiljemalt teisel pangapäeval pärast makse laekumist krediidiandjale.
2.2. Lepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral on krediidiandjal õigus koostada ühepoolselt uus maksegraafik, lähtuvalt lepingu tähtajast ning lepingus kokkulepitud intressimäärast tagastamata järelmaksu summalt. Krediidiandja esitab uue maksegraafiku krediidisaajale posti või e-posti teel.
2.3. Ennetähtaegse täitmise korral on krediidisaaja kohustatud tasuma krediidiandjale hüvitist kahju eest, mis on seotud ennetähtaegse tagasimaksega, 1% ulatuses ennetähtaegselt tagastatud järelmaksu  summalt juhul, kui ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ning 0,5% ulatuses ennetähtaegselt tagastatud järelmaksu summalt juhul, kui see periood ei ületa üht aastat, kuid mitte enam kui krediidisaaja oleks pidanud maksma krediidiandjale intresse ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise vahelisel perioodil.
2.4. Krediidiandjal on õigus lugeda punktis 2.3. nimetatud hüvitis krediidiandjale osaliselt või täielikult tasutuks ennetähtaegse täitmisena tasutud summa arvel. Krediidiandja teatab krediidisaajale, milliste kohustuste katteks ennetähtaegselt tasutud summa arvestati.

III LEPINGUST TAGANEMINE
3.1. Krediidisaajal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul selle sõlmimisest põhjust avaldamata, milleks esitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse krediidiandja rekvisiitidel.
3.2. Lepingust taganemisel on krediidisaaja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva taganemisavalduse esitamisest, tagastama krediidiandjale järelmaksu summa ja tasuma maksmata järelmaksu intressi. Lepingu sõlmimise tasu finantseerimiseks väljastatud järelmaksu summa tagastamise kohustus tasaarvestatakse krediidiandja kohustusega tagastada krediidisaajale lepingu sõlmimise tasu. Juhul kui krediidisaaja ei täida lepingu taganemisest tulenevaid rahalisi kohustusi täielikult eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et krediidisaaja ei ole lepingust taganenud.
3.3. Lepingust taganemisel on krediidisaajal õigus taganeda ka järelmaksulepinguga seotud müügilepingust (edaspidi müügileping), avaldades vastavat soovi taganemisavalduses. Sel juhul on krediidisaaja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul (kui seadusest ei tulene pikemat tähtaega) taganemisavalduse esitamisest tagastama müüjale müügilepingu eseme (selle võimatuse korral hüvitama müügihinna rahas) ning viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest tasuma järelmaksusummalt taganemisavalduse esitamiseni arvestatud järelmaksu intressi (v.a sidevahendi teel sõlmitud müügilepingust taganemisel) ning tagastama krediidiandjale lepingu sõlmimise tasu maksmise finantseerimiseks väljastatud järelmaksu summa osa. Viimatinimetatud kohustus tasaarvestatakse krediidiandja kohustusega tagastada krediidisaajale lepingu sõlmimise tasu. Käesolevaga loovutab krediidisaaja lepingust taganemisel tekkiva müügihinna tagastamise nõudeõiguse müüja vastu krediidiandjale, millega loetakse lepingust taganemisel tekkiv järelmaksu tagastamise kohustus krediidisaaja poolt müügihinna ulatuses täidetuks. Kui krediidisaaj ei täida käesolevast punktist tulenevaid kohustusi täielikult ja õigeaegselt, loetakse, et krediidisaaja ei ole müügilepingust ega lepingust taganenud.
3.4. Kui krediidisaaja taganeb ka müügilepingust, kohustub ta tagastama müügilepingu eseme müüja esindusse, kus müügileping sõlmiti, kusjuures müügilepingu ese peab olema samasuguses seisukorras kui müügilepingu sõlmimisel.
3.5. Müügilepingust taganemisel võib krediidisaaja taganeda ka lepingust. Sel juhul kohaldatakse taganemisõiguse kasutamise tagajärgedele punktis 3.3. sätestatut.
4.6. Müügilepingust taganemisel on krediidisaajal õigus nõuda müüjalt müügihinna tagastamist summas, mille krediidisaaja on selleks hetkeks tasunud krediidiandjale järelmaksu summa tagastamiseks. Ülejäänud müügihinna osa tagastamise nõudeõiguse loovutab krediidisaaja käesolevaga krediidiandjale, millega loetakse lepingust taganemisel tekkiv järelmaksusumma tasumise kohustus müügihinna ulatuses täidetuks.
4.7. Krediidisaaja loetakse lepingust taganenuks sõltumata taganemise tähtaegade möödumisest, kui müügilepingu eset ei olnud krediidisaajast tuleneval põhjusel võimalik krediidisaajale üle anda ning müüja taganes seetõttu müügilepingust. Sel juhul kohaldatakse lepingust taganemise tagajärgede osas vastavalt punktis 3.3. sätestatut.

IV LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
4.1. Krediidiandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda kogu võla kohest tasumist juhul, kui on saabunud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:
4.1.1. krediidisaaja on lepingust tulenevate maksekohustuste täitmisel täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva lepingujärgse maksega, ning krediidiandja on andnud krediidisaajale edutult vähemalt 2-nädalase täiendava tähtaja võlgnetava summa tasumiseks koos hoiatusega, et ütleb võla tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla kohest tasumist;
4.1.2. krediidiandjale on esitatud eksitavaid või valeandmeid, mis olid aluseks järelmaksu andmise otsustamisel, käenduse aktsepteerimisel või lepingu või käenduslepingu tingimuste määramisel või kui krediidisaaja ei ole täitnud lepingu punktis 8.1. sätestatud kohustusi;
4.1.3. tagatise hävimise või tagatise väärtuse olulise vähenemise korral ei ole krediidisaaja krediidiandja poolt määratud vähemalt kuuajalise tähtaja jooksul tagatise väärtust taastanud või andnud muud krediidiandjat rahuldavat täiendavat tagatist;
4.1.4. krediidisaaja või käendaja maksevõime olulise vähenemise korral, samuti käendaja surma korral ei ole krediidisaaja krediidiandja poolt määratud vähemalt ühekuulise tähtaja jooksul andnud krediidiandjat rahuldavat täiendavat tagatist;
4.1.5. tagatise pantimise, muul moel asjaõigusliku koormamise, rentimise, üürimise või võõrandamise korral ilma krediidiandja eelneva nõusolekuta;
4.1.6. krediidisaaja või käendaja rikub ükskõik millist teist krediidiandja ja krediidisaaja või käendaja vahel sõlmitud lepingut ja krediidiandjal tekib õigus nõuda rikutud lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist;
4.1.7. krediidisaaja või käendaja suhtes on algatatud kohtu-, täite- või pankrotimenetlus;
4.1.8. esineb mõni muu üldtingimustes või seaduses nimetatud lepingu erakorralise ülesütlemise alus.
4.2. Lepingu ülesütlemisel vähendatakse vastavalt kõigi krediidisaaja poolt järelmaksu summa tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat järelmaksu kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja muude kulude võrra.
4.3. Lepingu ülesütlemisel on krediidisaaja kohustatud krediidiandjale koheselt tasuma tasumata järelmaksu summa, sissenõutavaks muutunud intressi ja lepinguhaldustasu, viivise, leppetrahvi ja muud võimalikud kohustused. Lepinguliste kohustuste kohese täitmisega viivitamisel on krediidiandjal õigus nõuda krediidisaajalt viivist ning viivist ületava kahju hüvitamist.

V LEPINGU RIKKUMISE TAGAJÄRJED
5.1. Järelmaksu, lepinguhaldustasu, sissenõudmiskulu või muu krediidiandja õiguse teostamisega seotud kulu hüvitamisega viivitamisel tuleb krediidiandjale maksta viivist seadusega sätestatud maksimaalses määras.
5.2. Viivist arvutatakse alates maksetähtpäevale järgnevast päevast. Kulude hüvitamisega viivitamisel aga ajast, mil krediidisaajale vastavast nõudest teatati. Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 365-päevasest aastast. Viivise arvestamine lõpetatakse võlgnevuse tasumise päeval.
5.3. Peatükis 8 nimetatud informeerimiskohustuste mittetäitmisel on krediidisaaja kohustatud tasuma leppetrahvi 5% rikkumise hetkeks tasumata järelmaksu summalt.
5.4. Viivise või leppetrahvi tasumine ei vabasta krediidisaajat kohustuse täitmisest. Krediidiandjal on õigus nõuda viivist või leppetrahvi ületava kahju hüvitamist.
5.5. Krediidisaaja on kohustatud hüvitama krediidiandjale võla sissenõudmisega seotud mõistlikud kulud. Lepingu rikkumise tõttu saadetud teadetega seotud kulud tuleb hüvitada vastavalt krediidiandja hinnakirjale.
5.6. Lisaks võib maksetega viivitamine kaasa tuua krediidisaaja kohta andmete avaldamise maksehäireregistrites, vara aresti või sundmüügi ning halvendada krediidisaaja võimalusi saada laenu tulevikus.
5.7. Kui müüja ei täida müügilepingust tulenevat müügilepingu eseme üleandmise kohustust või kui müügilepingu ese ei vasta kokkulepitud tingimustele ning müüja on õigustamatult keeldunud krediidisaaja õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib krediidisaaja krediidiandja suhtes keelduda oma kohustuse täitmisest või kui krediidisaaja on taganenud müügilepingust, siis taganeda ka lepingust vastavalt punktides 3.5. ja 3.7. sätestatule. Muid õiguskaitsevahendeid krediidisaaja sellisel juhul krediidiandja vastu kasutada ei saa.

VI LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPPEMINE
6.1. Leping jõustub sõlmimisel. Leping loetakse põhitingimustes nimetatud lepingu sõlmimise päeval sõlmituks krediidiandja allkirjajäljendit kandvate lepingudokumentide allkirjastamisel müüja ja krediidisaaja poolt. Kui lepingudokumendid edastatakse allkirjastamiseks elektrooniliselt või posti teel, loetakse leping põhitingimustes nimetatud lepingu sõlmimise päeval sõlmituks, kui krediidiandja allkirjajäljendit ning müüja allkirja kandvad lepingudokumendid on pärast allkirjastamist krediidisaaja poolt jõudnud tagasi müüjale. Eeltoodust hoolimata leping ei jõustu, kui krediidisaaja on teinud lepingudokumentidele muudatusi, jätnud nõuetekohaselt lepingudokumendid allkirjastamata või müüjale täielikult tagastamata või need on müüjale tagasi jõudnud rikutuna või loetamatuna.
6.2. Leping lõpeb kõigi lepingust tulenevate kohustuste täitmisega. Põhitingimustes ettenähtud käenduslepingu sõlmimata jätmisel hiljemalt 5 päeva jooksul lepingu sõlmimisest loetakse leping lõppenuks poolte kokkuleppel, v.a. kui pooled jätkasid selle täitmist vaatamata eelnimetatud tähtaja ületamisele.
6.3. Krediidiandjal on õigus vastavalt krediidiandja üldtingimustes sätestatule lepingu üldtingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta.
6.4. Lepingu põhitingimusi ja maksegraafikut saab muuta vaid poolte kirjaliku kokkuleppega, välja arvatud punktis 2.2. toodud juhul.

VII KREDIIDISAAJA TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE
7.1. Lepinguga seotud taotlused tuleb esitada krediidiandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui lepingus ei ole ettenähtud teisiti.
7.2. Krediidiandja vaatab krediidisaaja taotluse läbi 14 päeva jooksul taotluse saamisest ja informeerib krediidisaajat otsusest suuliselt või e-posti teel.
7.3. Kui krediidisaaja taotluse kohta tehtud otsuse alusel muudetakse lepingutingimusi, tuleb krediidisaajal ja vajalikel juhtudel ja käendajal allkirjastada vastav kokkulepe 7 päeva jooksul krediidiandja otsusest teadasaamisest.
7.4. Kui krediidisaajast või käendajast tuleneval põhjusel ei allkirjastata lepingu muutmiseks vajalikku kokkulepet punktis 7.3. sätestatud tähtaja jooksul, kaotab krediidiandja otsus kehtivuse.

VIII INFORMEERIMINE
8.1. Krediidisaaja kohustub krediidiandjat viivitamatult informeerima kõigest, mis võib takistada lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti kontaktandmete muutumisest. Eelnimetatud kohustuste mittetäitmine võtab krediidisaajalt õiguse tugineda neile asjaoludele vaidlustes krediidiandjaga.
8.2. Kõik lepingu ja käenduslepingu raames esitatavad teated peavad olema kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui leping ei näe ette teisiti. Posti teel edastatud teated loetakse kättesaaduks, kui nad on postiasutusele üle antud väljastamiseks lepingus sätestatud rekvisiitidel ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud 3 päeva.

IX VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel.
9.2. Tarbijal on õigus pöörduda vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste lahendamise komisjoni poole, esitades selleks tarbijakaitseseadusele vastava avalduse.
9.3. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele seaduses sätestatud kohtus. Juhul kui krediidisaaja elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, kuuluvad vaidlused lahendamisele krediidiandja valikul kas Harju või Tartu Maakohtus.

X NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
10.1. Käesolevaga annab krediidisaaja krediidiandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks krediidiandja üldtingimustes ja kliendiandmete töötlemise põhimõtetes nimetatud eesmärkidel, ulatuses ja korras.
10.2. Krediidisaaja kinnitab, et on tutvunud punktis 10.1. nimetatud dokumentidega ning on teadlik oma õigustest seoses isikuandmete töötlemisega.

XI LÕPPSÄTTED
11.1. Pädevaks järelvalveasutuseks on Finantsinspektsioon, asukoht Sakala 4, 15030 Tallinn.
11.2. Krediidisaaja kinnitab, et on teadlik krediidiandjale seadusest tulenevast õigusest loovutada lepingust tulenevad krediidisaaja vastu suunatud nõuded kolmandale isikule.
11.3. Pooled kinnitavad, et on lepingu läbi lugenud, selle sisust aru saanud ja see vastab poolte tahtele. Krediidisaaja kinnitab, et leping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale, ta mõistab lepingust tulenevate kohustuste mõju tema finantsolukorrale ja on teadlik tagajärgedest, mis võivad kaasneda juhul, kui krediidisaaja satub viivitusse lepingust tulenevate maksekohustuste täitmisel ning soovib eeltoodust hoolimata lepingut sõlmida.
11.4. Lisaks lepingule juhinduvad pooled krediidiandja üldtingimustes, kliendiandmete töötlemise põhimõtetes.

Tootepäring - otsid toodet, aga ei leia? Kliki siia!

Üles