Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Digizone on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud allolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega. Digizone privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Digizone.ee veebilehtede ja teenuskeskkondade vastutav töötleja on:

Triton Holding OÜ (Riia 24, Tartu 51010)

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna meile sellest teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil privaatsus@digizone.ee.

Isikuandmete kaitse üldtingimused

Klient annab Digizone-le õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada kliendi isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikas jt dokumentides sätestatud eesmärkidel.

Isikuandmed on andmed, mida Digizone kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Digizone ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Digizone kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Digizone tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Digizone rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Digizone veebilehtede külastamise ja teenuskeskkondades sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmeside pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Samuti garanteerib Digizone SSL (Secure Socket Layer) turvaprotokollitoe kogu veebilehe ulatuses (sh. ostukorvis).

Meie turvasertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks kliki juuresoleval ikoonil. GoDaddy on rahvusvaheliselt Digizone.ee is Verified & Securedtunnustatud SSL sertifikaadi pakkuja. SSL tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta ning see on krüpteeritud.

Isikuandmete kogumise eesmärk

Digizone kogub ja haldab kõiki isikuandmeid eesmärkidel, et:
1) täita kliendiga sõlmitud lepinguid ja/või tema ees võetud kohustusi;
2) paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda veelgi paremat, mugavamat ja kvaliteetsemat teenust.
3) edastada iga kliendi eelneval nõusolekul otseturunduspakkumisi ja teavitusi.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Digizone tooteuudistest, käimasolevatest kampaaniatest, üksnes püsiklientidele suunatud salajastest sooduskoodidest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või kes ei soovi saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Digizone kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmetena infopäringu või täptsustava tootepäringu esitamisel Digizone veebilehtedel (nimi, e-posti aadress, vabatahtlikkuse alusel ka telefonimumber);
  • kontaktandmetena ostu või tellimuse sooritamisel e-poes (nimi, e-posti aadress, telefoninumber ning postiaadressi andmed vastavalt valitud transpordiviisile)
  • kontaktandmetena jm finantsteenuse pakkujate poolt nõutud andmetena järelmaksutaotluse esitamisel e-poes (nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadressi jt finantsteenusepakkuja poolt nõutavad andmed);
  • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu;

Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet kasutaja arvuti, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui kasutaja veebilehte külastab. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, näiteks küpsised aitavad meil kindlaks teha, millised meie veebikeskkonna osad on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist koondinfot, saame oma veebikeskkonda igapäevaselt paremaks arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada veelgi kasutajakogemust.

Digizone veebilehtede infoväljadesse klientide poolt sisestatavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega ning andmete edastamine Digizone-le eeldab Digizone privaatsuspoliitikaga tutvumist ja nõustumist.

Kõikide nende andmete kogumine on Digizone õigustatud huvi teenuste osutamiseks. Kõiki loetletud andmeid küsime minimaalsel hulgal ja üknses mahus, mis on möödapääsmatult vajalik teenuse osutamiseks.

Muude andmete kogumine

Digizone võib koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Digizone võib koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised meie veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kasutajatele kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks ja lepingute täitmiseks.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Andmeid kogutakse Digizone veebilehe külastatuste ja veebilehtedel viibimise kohta, et selle põhjal meie veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Kaupade ja teenuste eest tasumisel krediitkaardi teenuse kaudu omab ligipääsu sisestatavate pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Nets Estonia AS, kes väljastab Digizone-le vaid info makse õnnestumise kohta ja kaardi 4 viimast numbrit.

Krediitkaardiandmete sisestamisel kasutame täiendavalt MasterCard SecureCode ja Digizone.ee is Verified & Secured by MasterCard SecureCode and Verified by VisaVerified by Visa turvaprotokolle. Kaardiandmete sisestamine toimub Nets Estonia AS-i turvalises keskkonnas.

Kõik isikuandmetega kokkupuutuvad Digizone teenindajad on koolitatud järgima EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EL) 2016/679 ja kasutama turvameetmeid oma töös, mis puudutab Digizone klientide teenindamist.

Kogutud andmete säilitamine

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses (vm õigusaktides) olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Kogutud andmete edastamine

Digizone poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Digizone osade kasutajate teavet avaldada kolmandale osapoolele, kes osutab Digizone-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks võib olla näiteks meie partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine. Kõiki isikuandmeid edastatakse üknses vajalikul määral, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Digizone-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Sellele vaatamata võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldustel ega nõusoleku tagasivõtmistel ei ole.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Digizone omab õigust sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata.

Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades.

Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha koheselt.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehtedel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 30 päeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, siis seda saab iga klient teha ise koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:
- see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
- see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
- see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
- see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
- taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
- taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Digizone omab õigust vajadusel ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi. Digizone veebilehtede kasutaja on kohustus iga kord, kui ta kasutab Digizone veebikeskkonda, tutvuma privaatsustingimustega. Anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.


Pane tähele:

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele Digizone veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid). Digizone ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Digizone veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Digizone veebikeskkonnale.

Pane tähele, et ettevõtet esindav isik ei ole füüsiline isik ning tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 ei reguleeri.

Tootepäring - otsid toodet, aga ei leia? Kliki siia!

Üles