Garantii ja hooldus

1. Digizone´i vastutus

 1. 1.1. Digizone vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei teosta ise seadmetele garantiiremonti. Seadmed saavad garantiihooldust vastava tootja autoriseeritud hooldusesinduses. Vastava tootja poolt autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel teostatakse garantiiremonti Digizone´i vahendusel maaletooja või vahetult vastava tootja kaudu.
 2. 1.2. Digizone vastutab kauba puuduste eest, mis olid kaubal selle üleandmise hetkel ning nende puuduste eest, mille põhjus eksisteeris kaubal juba üleandmise hetkel, kuid mis ilmnesid Digizone.ee e-poes müüdavate kaupade tehniliste andmete juures toodud perioodi jooksul.
 3. 1.3. Digizone ei vastuta puuduste eest ning garantiitugi ei hõlma puudusi, mis on põhjustatud kauba normaalsest kulumisest, kauba ebaõigest kasutamisest või hooldamisest, kaubale tarkvara ebaõigest paigaldamisest ja välisteguritest nagu näiteks äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, väljavoolanud patareid, mehhaanilised vigastused, tulekahju, uputus vms. Garantii ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil, toote ebaõigest või ebaotstarbepärasest kasutamisest või toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud eesmärgil või mõnel muul kasutaja enese süüst tingitud kahjudele. Samuti ei laiene garantii toodetele, millel on füüsiline kahjustus (praod, mõlgid, kriimustused jms) või kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud seadme kasutaja enese süül. Garantiitingimused ei kehti toodetele, mida on modifitseeritud või mida on parandatud selleks õigusi mitteomava isiku või ettevõtte poolt.

2. Garantii alla ei kuulu

 1. 2.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, litsentsid jms) ning pakend ja dokumentatsioon;  
 2. 2.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt; 
 3. 2.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jms), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest; 
 4. 2.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest; 
 5. 2.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes); 
 6. 2.6. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus; 
 7. 2.7. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired; 
 8. 2.8. Seadme puhastamine või muu hooldusiseloomuga hooldustöö 

3. Garantiiaeg

 1. 3.1. Garantiiaeg hakkab kehtima alates kaubaga kaasasolevale arvele märgitud üleandmise hetkest ja kehtib kuni vastava kauba tootja poolt määratud perioodini.
 2. 3.2. Digizone-i poolt vahendatud toodetele kehtib VÕS (Võlaõigusseadus) §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 3. 3.3. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja.
 4. 3.4. Täiendavad garantiilaiendused, mis toodetele lisaks kaasa ostetakse, tuleb kauba tellijal endal registreerida vastavalt tootega kaasasolevale juhendile 30 päeva jooksul (Näiteks: HP lisagarantii servicepack jms). Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti ning vastutus selle eest lasub üksnes ja üksnes kauba tellijal.
 5. 3.5. Garantiiajal teostatud garantiihooldused reeglina garantii kehtivust ei pikenda. Erandina, kui garantiiobjekt asendatakse täielikult uuega, võrdub see justkui uue toote soetusega ning asendatud tootele antud garantiiperiood asendub sellisel juhul samuti justkui uue toote soetusega. Kui vahetatakse välja üksnes toote osa või osad, pikeneb garantiiperiood üksnes vahetatud osadele ning seda vastava tootja enda poolt ettenähtud ajalises ulatuses.
 6. 3.6. Sõltuvalt tootest, mille puhul on tootja poolt ette nähtud garantiitalong ning mis on Digizone´i poolt eeltäidetult tellitavale kaubale lisatud, tuleb see hilisemat võimalikku garantiihooldust silmaspidavalt säilitada. Sellistel puhkudel ilma garantiitalongita garantii ei kehti.

4. Garantiiremondi teostumine

 1. 4.1. Garantiihoolduse aluseks on Digizone´i poolt väljastatud arve, sõltuvalt tootest täidetud garantiitalong ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud, loetamatu, äravahetatud või puudub, on Digizone´il õigus tasuta garantiiremondist keelduda. Garantiihoolduseks tagastatava tootega peab olema kaasas lühikirjeldus tehnilise probleemi olemusest koos selle ilmnemise ja avastamise kirjeldusega.
 2. 4.2. Garantiiremont teostatakse vastava tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Digizone´i vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu. 
 3. 4.3. Kliendil tuleb probleemne või garantiiremonti vajav seade toimetada konkreetse tootja autoriseeritud hoolduskeskusesse või eelneva kooskõlastuse korras Digizone´i kontorisse koos eeltäidetud garantiiavaldusega. Autoriseeritud hoolduskeskuste loetelu leiad siit: autoriseeritud hooldusesindused. Vajaduse korral või juhul kui loetelus konkreetset tootjat ei leidu, saab lisainfot telefonil +372 740 5392 / +372 5836 3600 või e-maili aadressilt klienditugi@digizone.ee.
 4. 4.4. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks või selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.
 5. 4.5. Transport garantiiremonti toimub kliendi kulul. Kõik garantiiremonti saabunud tooted testitakse, misjärel määratakse edasine toiming – remont, asendus või tagastus kliendile juhul kui viga ei tuvastatud. Digizone annab üldjuhul teavet 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul alates seadme Digizone´i poolt vastu võtmisest, autoriseeritud hooldusesinduste korral vastavalt nende sise-eeskirjale ja eesolevate tööde järjekorrale. Toote garantiiremondis viibimise ajaks asendusseadet ei väljastata.
 6. 4.6. Juhul kui seadmel testimise käigus probleeme ei tuvastata ning seade osutub tegelikkuses korrasolevaks, rakendatakse saatjale seadme testimise teenustasu 15 € + käibemaks või vastavalt konkreetse hooldusesinduse hinnakirjale.

Tootepäring - otsid toodet, aga ei leia? Kliki siia!

Üles